• Egzamin Ósmoklasisty

    • PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY 2023

     1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
     2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
     3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty: język polski, matematyka, język obcy nowożytny.
     4. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

     Terminy egzaminów ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
      

      

      

     W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka

     kończy się w semestrze wiosennym

     W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

      

      

      

     W terminie głównym

     1. język polski – 23 maja 2023 r.

     (wtorek) – godz. 9:00

      

     1. matematyka – 24 maja 2023 r.

     (środa) – godz. 9:00

      

     1. język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00
     1. język polski – styczeń 2023 r. (środa) – godz. 9:00

      

     1. matematyka – styczeń 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

      

     1. język obcy nowożytny –

      styczeń 2023 r. (piątek) –

     godz. 9:00

      

      

      

      

     W terminie dodatkowym

     1. język polski – czerwiec 2023 r. godz. 9:00

      

     1. matematyka – czerwiec 2023 r.  – godz. 9:00

      

     1. język obcy nowożytny –czerwiec 2023 r. godz. 9:00
      

      

      

      

      

     W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w maju i w czerwcu:

     W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w styczniu:

     Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

     1 lipca 2023 r.

     31 stycznia 2023 r.

     Termin przekazania szkołom

     wyników, zaświadczeń i informacji

     do 7 lipca 2023 r.

     31 stycznia 2023 r.

     Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

     8 lipca 2023 r.

     31 stycznia 2022 r.

      


     * Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

      

     7. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

     • z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym
     • przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
     • któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.
     • Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

     8. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.

     9. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut, uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu 180 minut

     10. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut, uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu 150 minut

     11. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut, uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu 135 minut.