• I Liceum Ogólnokształcące 

     • Od roku szkolnego 2010/2011 wszystkie szkoły w Białogardzie rozpoczęły naukę w nowo wybudowanej szkole, która mieści się przy ul. Mickiewicza. Szkoła dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczną zapewniającą możliwość realizacji programów nauczania uwzględniających podstawę programową wszystkich przedmiotów ujętych w planie nauczania.

      Podstawowym celem działalności edukacyjnej osoby prowadzącej jest stworzenie szkoły, która proponuje uczniom warunki nowoczesnego kształcenia, dysponującej odpowiednim sprzętem i pomocami dydaktycznymi. Zajęcia prowadzone będą
      w dobrze wyposażonych, specjalistycznych pracowniach, odpowiadającym współczesnym wymogom techniki. Na szczególną uwagę zasługuje fakt posiadania narzędzi do informatyzacji wszystkich sal dydaktycznych poprzez wyposażenie ich zgodnie z potrzebami, w mobilne stanowiska komputerowe podłączone do sieci Internetowej (sieć Wi-Fi), tablice interaktywne, rzutniki multimedialne. Szkoła dysponuje komputerami przenośnymi (laptopy), które mogą być użyte podczas każdych zajęć wedle potrzeb .

      Szkoła posiada pracownie komputerowe, pracownie językowe, pracownie chemiczną oraz fizyczną oraz szeroko rozumianą pracownie dla przedmiotów
      z zakresu ochrony i bezpieczeństwa. Pracownie i sale dydaktyczne są wyposażone
      w odpowiedni sprzęt, nowoczesne techniczne środki nauczania. Pomoce jakimi dysponuje szkoła, wspomagają i umożliwiają efektywną realizację procesu kształcenia. Pracownie przedmiotowe, urządzone i dostosowane do potrzeb programowych, wciąż są wzbogacane w nowe pomoce naukowe, które ułatwiają przekazywanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań uczniów.

      Zasoby szkoły to również biblioteka z bogatym księgozbiorem, boisko sportowe "ORLICZEK" oraz nowo wybudowana i odpowiednio wyposażona sala gimnastyczna w bogaty sprzęt do realizacji przedmiotu wychowanie fizyczne i innych pokrewnych.