Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako "RODO").
RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w rozporządzaniu danymi osobowymi w jednostkach organizacyjnych.
Także Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" w Białogardzie ("Szkoła"), w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wprowadził określone regulacje i restrykcje, opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe, zgodnie z RODO, są to wszelkie informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. W przypadku Państwa danych przetwarzanych przez Szkołę są to na przykład imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci – uczniów naszej Szkoły jest Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" w Białogardzie, ul. Mickiewicza 24, 78-200 Białogard, nr tel. 94 312 41 69, adres e-mail sekretariat@szkolaprywatna-bialogard.pl

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w Szkole. Natomiast regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa dzieci to: art.6 ust.1 lit. c. RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), Ustawa Prawo oświatowe oraz Ustawa o systemie oświaty.
W niektórych sytuacjach przetwarzamy również dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1 lit. a. RODO). Ma to miejsce na przykład w sytuacji, gdy planujemy umieścić wizerunek (zdjęcie) Państwa dziecka na stronie internetowej Szkoły, przekazać Państwu informacje o bieżącej działalności Szkoły przez telefon lub e-mail.

Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy

Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne (imiona i nazwiska Państwa oraz Państwa dzieci)
 • Szczegóły osobiste (imiona rodziców, data urodzenia)
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne (numer telefonu, adres e-mail)
 • Dane dotyczące zamieszkania
 • Dane psychologiczne dziecka (w przypadku korzystania z opinii Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej)
 • Dane dotyczące zdrowia fizycznego dziecka (w przypadku zwolnienia z lekcji WF)

 

Odbiorcy danych

Dane osobowe Państwa dzieci przekazywane są tylko podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym m. in.:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

oraz zaufanym podmiotom, z którymi Szkoła posiada podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Do podmiotów tych należą:

 • Firma zajmująca się obsługą systemu e-sekretariatu.

Nie przekazujemy danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci poza teren Polski.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci przechowywane będą w różnych okresach czasu na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

Uprawnienia

W przypadku danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych
 • prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”) - w sytuacji, gdy istnieja taka możliwość
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w sytuacji, gdy istnieja taka możliwość
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwo danych osobowych jest:

 • wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z Ustawy Prawo oświatowe oraz Ustawy o systemie oświaty. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (nieprzyjęcie do Szkoły).
 • dobrowolne - w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Brak zgody lub jej niewyrażenie skutkuje brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach i zawodach, niezgłoszeniem ucznia do ubezpieczenia, brakiem możliwości skontaktowania się z Państwem.

 

Kontakt do szkół w Białogardzie

Sekretariat Szkoły

ul. Mickiewicza 24, 78-200 Białogard

tel./fax 94 312 41 69

e-mail: sekretariat@szkolaprywatna-bialogard.pl

Kontakt do szkół w Szczecinku

Sekretariat Szkoły

Plac Zesłańców Sybiru 1, 78-400 Szczecinek

tel./fax 94 372 26 48

e-mail: sekretariat@szkolaprywatna-szczecinek.pl